1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op inschrijvingen voor seminaries die worden georganiseerd door contrast law seminars.
  2. De betaling van de prijs voor deelname aan seminaries moet gebeuren via krediet - of debet kaart en dit uiterlijk op de datum van het seminarie waarvoor de inschrijving geldt. De inschrijving is slechts definitief wanneer contrast law seminars het akkoord bekomt van de uitgever van de kaart. contrast law seminars heeft het recht om een inschrijving te weigeren of te annuleren als geen tijdige betaling is ontvangen. contrast law seminars kan niet aansprakelijk worden gesteld voor weigering of annulering van een inschrijving die het gevolg is van de weigering van de uitgever van een kaart om de betaling uit te voeren.
  3. Tot twee weken voor een seminarie kunnen deelnemers hun inschrijving kosteloos annuleren.
  4. contrast law seminars behoudt zich het recht voor seminaries te annuleren of de inhoud, de datum, het tijdstip of de locatie van seminaries te wijzigen in geval van onvoorziene omstandigheden. Nadat zij hierover zijn geïnformeerd, kunnen deelnemers hun inschrijving annuleren binnen de door contrast law seminars aangegeven termijn.
  5. In geval van hogervermelde situaties, dienen deelnemers contact op te nemen met contrast law seminars via info@contrast-seminars.be om hun inschrijving te annuleren en terugbetaling te vragen van de betaalde prijs voor het seminarie, zonder interest of andere vergoeding.
  6. Overeenkomstig artikel 11, lid 1 van de Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij (“Wet Elektronische Handel”) is contrast law seminars in het kader van onderhavige algemene voorwaarden niet onderworpen aan de verplichtingen vervat in de artikelen 7 §1 8°, 8 §1, 9 en 10 van de Wet Elektronische Handel.
  7. contrast law seminars verwerkt persoonsgegevens van deelnemers overeenkomstig de privacy verklaring.
  8. Het Belgisch recht is van toepassing. Enig geschil zal beslecht worden door de rechtbanken van Brussel.