1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op inschrijvingen voor seminaries die worden georganiseerd door contrast en, desgevallend, de verkoop van boeken in het kader van deze seminaries.

Inschrijving seminarie

  1. De betaling van de prijs voor deelname aan seminaries moet gebeuren via krediet - of debet kaart en dit uiterlijk op de datum van het seminarie waarvoor de inschrijving geldt. De inschrijving is slechts definitief wanneer contrast het akkoord bekomt van de uitgever van de kaart. contrast heeft het recht om een inschrijving te weigeren of te annuleren als geen tijdige betaling is ontvangen. contrast kan niet aansprakelijk worden gesteld voor weigering of annulering van een inschrijving die het gevolg is van de weigering van de uitgever van een kaart om de betaling uit te voeren.
  2. Tot twee weken voor een seminarie kunnen deelnemers hun inschrijving kosteloos annuleren. Deelnemers kunnen hun inschrijving voor webinars echter niet annuleren.
  3. contrast behoudt zich het recht voor seminaries te annuleren of de inhoud, de datum, het tijdstip of de locatie van seminaries te wijzigen in geval van onvoorziene omstandigheden. Nadat zij hierover zijn geïnformeerd, kunnen deelnemers hun inschrijving annuleren binnen de door contrast aangegeven termijn.
  4. In geval van hogervermelde situaties, dienen deelnemers contact op te nemen met contrast via info@contrast-seminars.be om hun inschrijving te annuleren en terugbetaling te vragen van de betaalde prijs voor het seminarie, zonder intrest of andere vergoeding.
  5. Overeenkomstig artikel 11, lid 1 van de Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij (“Wet Elektronische Handel”) is contrast in het kader van onderhavige algemene voorwaarden niet onderworpen aan de verplichtingen vervat in de artikelen 7 §1 8°, 8 §1, 9 en 10 van de Wet Elektronische Handel.

Verkoop boek

  1. Als deelnemers in het kader van hun inschrijving een boek aankopen, gelden de betalingsvoorwaarden die hierboven zijn uiteengezet.
  2. De deelnemers ontvangen het boek bij aanvang van het seminarie in het kader waarvan zij het boek hebben aangekocht. Als deelnemers het boek per post wensen te ontvangen, verstuurt contrast books & seminars BV het boek per post na betaling door de deelnemers van de leveringskost. Als deelnemers hun inschrijving annuleren of contrast het seminarie annuleert, heeft dit automatisch tot gevolg dat ook de bestelling van het boek wordt geannuleerd.

Overige bepalingen

  1. Deze algemene voorwaarden doen geen afbreuk aan de rechten die deelnemers genieten op basis van de geldende regelgeving (bijvoorbeeld het herroepingsrecht waarover consumenten beschikken wanneer zij een boek aankopen).
  2. contrast verwerkt persoonsgegevens van deelnemers overeenkomstig de privacy verklaring.
  3. Het Belgisch recht is van toepassing. Enig geschil zal beslecht worden door de rechtbanken van Brussel.